លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "Wimbledon"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ទី​លាន​បង្កើត​កី​ឡាករឆ្លើម

ទី​លាន​បង្កើត​កី​ឡាករឆ្លើម 

ធ្វើសមទិន 31-07-2018

Wimbledon ២០១៨ រង្វាន់ Grand Slam​លើក​ទី​៣​ក្នុង​ឆ្នាំ​ប្រ​ព្រឹត្ត​ឡើង​នៅ​អង់​គ្លេស​ គឺ​ជា​ការ​ប្រ​កួត​របស់​កី​ឡា​ករ​តី​ន្និស២​រូប លំ​ដាប់​ថ្នាក់​លេខ​១ លេខ​២​ពិ​ភព​លោក​នា​បច្ចុប្បន្ន នោះ​គឺ​កី​ឡាករ Rafa Nadal និង Roger Federer។

Tag: Wimbledon