លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "Riichi Takeshita"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ស្តារ​ឡើង​វិញ​ក្តី​ជំ​នឿ

ស្តារ​ឡើង​វិញ​ក្តី​ជំ​នឿ 

ធ្វើសមទិន 10-07-2018

កី​ឡា​ករ​វាយ​កូន​បាល់​លេខ​១ និង​លេខ​២ របស់​វៀត​ណាម បច្ចុប្បន្ន​ ​គឺង្វៀន​តៀន​មិញ​និង​ផាម​កាវ​កឿង​ បាន​ស្តារ​ឡើង​វិញ​នូវ​ក្តី​ជំ​នឿ​នៃ​អ្នក​គាំ​ទ្រ​ព្រោះ​បាន​យក​ឈ្នះ​លើ​ជើង​ខ្លាំង​នៅ​ពី​ធី​ប្រ​កួត​ Canada Open ។

Tag: Riichi Takeshita