លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "Baarle-Nassau"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​តូច តែ​ចំ​ណុះ​២​ប្រ​ទេស​

ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​តូច តែ​ចំ​ណុះ​២​ប្រ​ទេស​ 

ធ្វើសមទិន 25-12-2019

Baarle-Nassau និង​ Baarle-Hertog ជា​ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​តូចតែ​មាន​ទី​តាំង​ពិសេស​ ចំ​ណុះ​មណ្ឌល​ Baarle ចន្លោះ​ដែន​ដី​ប្រ​ទេស ​ហូឡង់​និង​ប្រ​ទេស​បែល​សុិក មាន​ខ្សែ​បន្ទាត់​ព្រំ​ដែន​កាត់​ត្រង់​កណ្តាល​ក្រុង។​ ព្រោះ​ហេតុ​នោះ​

Tag: Baarle-Nassau