លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "(ដុង​ម៉ូ សេីុង​តី ហា​ណូយ​)"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បុណ្យ​កឋិន​ទាន

បុណ្យ​កឋិន​ទាន 

ធ្វើសមទិន 06-11-2017

កន្លង​ហើយ នៅ​វត្ត​ខ្មែរ​ភូមិ​វប្ប​ធម៌-ទេសចរណ៍​បណ្ដា​ជន​ជាតិ​វៀត​ណាម (ដុង​ម៉ូ សេីុង​តី ហា​ណូយ​) បាន​ប្រា​រព្ធ​នូវ​កម្ម​វិ​ធី​បុណ្យ​ក​ឋិន​ទាន​នេះ​ជា​ពិ​ធី​បុណ្យ​មួយ​យ៉ាង​សំ​ខាន់​របស់​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាស​នា​មាន​មក​តាំង​ពី​ស​ម័យ​ពុទ្ធ​កាល ហេតុ​នេះ​ពិ​ធី​បុណ្យ​តែង​ប្រា​រព្ធ​ឡើង​យ៉ាង​ម​ហោ​ឡា​រិក។

Tag: (ដុង​ម៉ូ សេីុង​តី ហា​ណូយ​)