លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "��������������������������������������������� ������ ���������������USD"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

វៀតណាមនិងកម្ពុជាដំណើរការតភ្ជាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ច
ប្រទេសទាំងពីរ

វៀតណាមនិងកម្ពុជាដំណើរការតភ្ជាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ច ប្រទេសទាំងពីរ 

ធ្វើសមទិន 10-03-2014

សម័យប្រជុំលើកទី៥ ថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្តីរវាងក្រសួងផែនការនិងវិនិយោគ​វៀត​ណាម និងក្រសួងផែនការកម្ពុជាបានប្រព្រឹត្ត​ឡើងនៅថ្ងៃ២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០១៤ នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្លឹមសារនៃកិច្ចប្រជុំលើក នេះគឺដំណើរ ការ​កសាង​កម្មវិធី​រួមស្តីពី "ការត​ភ្ជាប់ខឿនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេស ទាំងពីរឆ្ពោះទៅកាន់ទិសដៅជំរុញតម្លៃពាណិជ្ជកម្ម​ទ្វេ​ភា​គី​កើន​ឡើងដល់កម្រិត៥ពាន់លាន ​​USD​​ នៅឆ្នាំ២០១៤។

Tag: ហត្ថលេខា វៀតណាមនិងកម្ពុជា