លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "��������������������������� ���������/������������/TT- BGD��T"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 5

សិស្ស​នៅ​គ្រឹះ​ស្ថាន​អប់រំ​វិជ្ជា​ជីវៈ​ត្រូវ​រៀន​ ៣ វិញ្ញា​សា​ចាំ​បាច់​

សិស្ស​នៅ​គ្រឹះ​ស្ថាន​អប់រំ​វិជ្ជា​ជីវៈ​ត្រូវ​រៀន​ ៣ វិញ្ញា​សា​ចាំ​បាច់​ 

ធ្វើសមទិន 28-11-2022

ក្រសួង​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ទើប​ចេញ​សារា​ចរ​ណែ​នាំ​លេខ​ ១៥/២០២២/TT-BGDĐT កំ​ណត់​ការ​បង្រៀន​បរិមាណ​ចំ​ណេះ​ដឹង​វប្បធម៌​កម្រិត​វិទ្យា​ល័យ​នៅ​គ្រឹះ​ស្ថាន​អប់រំ​វិជ្ជា​ជីវៈ។​

Tag: សិស្ស​នៅ​គ្រឹះ​ស្ថាន, អប់រំ​វិជ្ជា​ជីវៈ, គណិត​វិទ្យា​, អក្សរ​សាស្ត្

លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​បង្រៀន​ភាសា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្នុង​កម្ម​វិធី​អប់រំ​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ ដំណាក់​កាល​ ២០២១-២០៣០

លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​បង្រៀន​ភាសា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្នុង​កម្ម​វិធី​អប់រំ​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ ដំណាក់​កាល​ ២០២១-២០៣០ 

ធ្វើសមទិន 19-09-2022

(CT) - គណៈ​កម្មា​ធិការ​ប្រ​ជា​ជន​ក្រុង​កឹង​ធើ ទើប​ចេញ​ផែន​ការ​អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​បង្រៀន​វិញ្ញា​សាភា​សា​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​ក្នុង​កម្ម​វិធី​អប់រំ​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ ដំណាក់​កាល​ ២០២១-២០៣០ នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ក្រុង​ (ហៅ​កាត់​ថា​ ផែន​ការ​)។​

Tag: សាលា​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹង​ធើ, ផ្សព្វ​ផ្សាយ​អម, រា​ចរ​លេខ ​៣៤/២០២០/TT- BGDĐT

ចោល​កិត្តិ​នាម​សិស្ស​សម្រេច​និទ្ទេស​គ្រាន់​បើ​

ចោល​កិត្តិ​នាម​សិស្ស​សម្រេច​និទ្ទេស​គ្រាន់​បើ​ 

ធ្វើសមទិន 05-09-2021

ក្រសួង​អប់រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ ទើប​ចេញ​សារាចរ​លេខ​ ២២/២០២១/TT-BGDĐT (ហៅ​កាត់​ថា​សារាចរ​លេខ​ ២២) កំ​ណត់​អំ​ពី​ការ​វាយ​តម្លៃ​សិស្ស​អនុ​វិទ្យា​ល័យ​និង​វិទ្យា​ល័យ​។​

Tag: សាលា​អនុ​វិទ្យា​ល័យ​តឹង​មី, ឆ្នាំ​សិក្សា​ ២០២១-២០២២, ចោល​កិត្តិ​នាម​សិស្ស​សម្រេច​និទ្ទេស​គ្រាន់​បើ​

អនុវត្ត​កម្ម​វិធី​អប់​រំចំ​ណេះ​ទូទៅ​វិញ្ញា​សាអក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ថ្មី​ 

ធ្វើសមទិន 07-12-2020

ព័ត៌​មាន​ពី​ក្រសួង​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តា​ល​ ចាប់​ពី​ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​ ២០២០ ការ​បង្រៀន​និង​រៀន​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​នៅ​តាម​សាលា​ចំ​ណេះ​ទូទៅ​ មាន​បង្រៀន​អក្សរ​សាស្រ្ត​ខ្មែរ​ទូទាំង​ប្រ​ទេស​ នឹង​បាន​អនុវត្ត​តាម​កម្ម​វិធី​សិក្សា​ថ្មី​។​

Tag: សារា​ចរ​លេខ ៣៤/២០២០/ TT-BGDĐT របស់​ក្រសួង​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តាល

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១ ខែ​វិច្ឆិកា​លែង​មាន​ការ​រិះ​គន់​សិស្ស​ក្នុង​ថ្នាក់​និង​សាលា​រៀន​

ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ១ ខែ​វិច្ឆិកា​លែង​មាន​ការ​រិះ​គន់​សិស្ស​ក្នុង​ថ្នាក់​និង​សាលា​រៀន​ 

ធ្វើសមទិន 12-10-2020

យោង​តាម​សរាចរ​លេខ​ ៣២ / ២០២០ /TT-BGDĐT របស់​ក្រសួង​អប់​រំនិង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​ទើប​ប្រ​កាស​ឱ្យ​ប្រើ​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​០១/១១/ ២០២០ មិន​ត្រូវ​ពិន័យ​សិស្ស​ដែល​ប្រ​ព្រឹត្ត​ខុស​ឆ្គង​ក្នុង​ម៉ោង​រៀន​ ហាត់​ពត់ ដោយ​ការ​រិះ​គន់​សិស្ស​ក្នុង​ថ្នាក់​ ក្នុង​សាលា​រៀន​ ។​

Tag: យោង​តាម​សារា​ចរ​លេខ​ ១២/២០១១ /TT-BGDĐT