លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "��������������������� Chris Murray"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ករណី​បាត់​បង់​ជីវិត​ដោយ​សារ​ជំងឺ​មហា​រីក​អាច​ប​ញ្ជៀស​បាន​ជិត​ ៥០%

ករណី​បាត់​បង់​ជីវិត​ដោយ​សារ​ជំងឺ​មហា​រីក​អាច​ប​ញ្ជៀស​បាន​ជិត​ ៥០% 

ធ្វើសមទិន 05-09-2022

យោង​តាម​គំ​ហើញ​ដែល​ទើប​នឹង​ចុះ​ផ្សាយ​លើ​ទស្សនា​វដ្តី​វេជ្ជ​សាស្ត្រ​ The Lancet ករណី​បាត់​បង់​ជីវិត​ដោយ​សារ​ជំងឺ​មហា​រីក​ក្នុង​ទូទាំង​សកល​លោក​ដែល​បណ្ដាល​មក​ពី​កត្តា​ហា​និ​ភ័យ​ អាច​បញ្ជៀស​បាន​ ៤៤,៤% អត្រា​ខ្ពស់​ជាង​គេ​គឺ​ការ​ជក់​បារី​ ផឹក​ស្រា​ច្រើន​ ឬ​សន្ទស្សន៍​ម៉ាស​រាង​កាយ​ខ្ពស់​។​

Tag: បណ្ឌិត​ Chris Murray, វិទ្យា​ល័យ​វ៉ាស៊ីន​តោន​, សហ​រដ្ឋ​អា​មេរិក, វិភាគ, កត្តា​ហានិ​ភ័យ​, ​ជំងឺ​មហា​រីក