លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "“ពូថា​ញ់ គណៈ​ជន​ជា​តិ​”"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពូថា​ញ់ គណៈ​ជន​ជា​តិ​

ពូថា​ញ់ គណៈ​ជន​ជា​តិ​ 

ធ្វើសមទិន 14-10-2019

“ពូថា​ញ់ គណៈ​ជន​ជា​តិ​” គឺ​ជា​ឈ្មោះ​ដែល​មា​មីង​ខ្មែរ​ខេត្ត​ហូវយ៉ាង​ និយម​ហៅ​ បង​គីហីវថា​ញ់ (រូប​) អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជា​តិ​ខេត្ត​ហូវយ៉ាង​នេះ​ឯ​ង​។​

Tag: “ពូថា​ញ់ គណៈ​ជន​ជា​តិ​”