លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "“ដាយ​ណាម​ថឹក​ឡុក​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

មោ​ទ​ន​ភាព​នៃ​កង​ហ្វាង​សា​បាក់​ហាយ

មោ​ទ​ន​ភាព​នៃ​កង​ហ្វាង​សា​បាក់​ហាយ 

ធ្វើសមទិន 23-10-2017

អ​គារ​ដាក់​តាំង​កង​ហ្វាង​សា​បាក់​ហាយ គឺ​ជា​គោល​ដៅ​ដែល​ភ្ញៀវ​ទេស​ចរ​មិន​អាច​ចោល​រំ​លង​ក្នុង​ដំ​ណើរ​ទស្ស​នា​នៅ​កោះ​លី​សេីុង ខេត្ត​ក្វាង​ង៉ាយ​។

Tag: “ដាយ​ណាម​ថឹក​ឡុក​