លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​” ព្រះ​រាម ព្រះ​លក្ខណ៍​”"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង​ថា​ច់​តារា​ សិល្ប​ករ​មួយ​រូប​ពោរ​ពេញ​ដោយ​ទេព​កោ​សល្យ​

បង​ថា​ច់​តារា​ សិល្ប​ករ​មួយ​រូប​ពោរ​ពេញ​ដោយ​ទេព​កោ​សល្យ​ 

ធ្វើសមទិន 21-10-2019

ក្នុង​សិល្បៈ​យូរ​កេរនិង​របាំ​ តួ​យក្ស គឺ​ជា​តួ​កាច​និង​ពិបាក​សម្តែ​ង​បំ​ផុត​ ប៉ុន្តែ​ចំ​ពោះ​បង​តារា​ នោះ​គឺ​តួ​សម្តែ​ង​ដែល​បង​ចូល​ចិត្ត​បំ​ផុត​។​

Tag: ​” ព្រះ​រាម ព្រះ​លក្ខណ៍​”