លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​សម​មិត្ត ហាង៉ុក​អាញ់"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

កសាងយុទ្ធសាស្រ្តជូនកងជួរកម្មាភិបាលជនជាតិភាគតិច

កសាងយុទ្ធសាស្រ្តជូនកងជួរកម្មាភិបាលជនជាតិភាគតិច 

ធ្វើសមទិន 19-12-2017

គណៈ​ប្រ​ជា​ចលនា​មជ្ឈិម ទើប​នឹង​សហ​ការ​ជា​មួយ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ខេត្ត​កៀង​យ៉ាង​ រៀប​ចំ​សន្និ​បាត​ប្តូរ​វេន ការ​ងារ​ប្រ​ជា​ចល​នា​នៅ​តំ​បន់​តី​ណាម​បូ​។ ខ្លឹម​សារ​មួយ​ក្នុង​ខ្លឹម​សារ​ទាំង​ឡាយ​នៃ​អង្គ​សន្និ​បាត គឺ​លើក​យោ​បល់​ឡើង​និង​ស្នើ​សុំ​ដល់​ស្ថា​ប័ន គណៈ​ផ្នែក​​របស់​មជ្ឈិម គឺ​កសាង​យុទ្ធ​សាស្រ្តកង​ជួរ​កម្មា​ភិ​បាល​ជន​ជាតិ​ភាគតិ​ច​។

Tag: ​សម​មិត្ត ហាង៉ុក​អាញ់