លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​លោកគីហ៊ីវ​ថាញ់"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជីវ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​លំ​នឹង​នៅ​ហូវ​យ៉ាង

ជីវ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​លំ​នឹង​នៅ​ហូវ​យ៉ាង 

ធ្វើសមទិន 30-01-2018

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោកគីហ៊ីវ​ថាញ់ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​ហូវ​យ៉ាង ឆ្នាំ​កន្ល​ង​ហើយ ស្ថាន​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​-សង្គម​ក្នុង​ជីវ​ភាព​របស់​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​មាន​ភាព​ផ្លាស់​ប្ដូរ និង​សម្រេច​លទ្ធ​ផល​ជាក់​ស្ដែង​។

Tag: ​លោកគីហ៊ីវ​ថាញ់