លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​ជម្រើស​សិស្ស​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 3

វគ្គប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៦

វគ្គប្រឡងមធ្យមសិក្សាចំណេះទូទៅថ្នាក់ជាតិ ឆ្នាំ២០១៦ 

ធ្វើសមទិន 08-03-2016

ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្តុះ​បណ្តាល បាន​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ជា​សា​ធារ​ណៈ​នូវ​គោល​ការណ៍​រៀប​ចំ​វគ្គ​ប្រ​ឡង​មធ្យម​សិក្សា​ចំ​ណេះ​ទូ​ទៅ​ថ្នាក់​ជាតិ និង​ជម្រើស​សិស្ស​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ អនុ​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ​ប្រ​ព័ន្ធ​រៀប​រយ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ក្នុង​រយៈ​ពេល​៤​ថ្ងៃ ចាប់​ពី​ថ្ងៃទី​១ ខែ​កក្ក​ដា រ​ហូត​ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៤ ខែ​កក្ក​ដា ឆ្នាំ​២០១៦។

Tag: តាម​ក្រ​សួង​អប់​រំ

ប្រកាសជាសាធារណៈលក្ខន្តិកៈ
ជម្រើសសិស្សមហាវិទ្យាល័យប្រព័ន្ធរៀបរយឆ្នាំ២០១៧

ប្រកាសជាសាធារណៈលក្ខន្តិកៈ ជម្រើសសិស្សមហាវិទ្យាល័យប្រព័ន្ធរៀបរយឆ្នាំ២០១៧ 

ធ្វើសមទិន 14-02-2017

ក្រ​សួង​អប់​រំ​និង​បណ្ដុះ​បណ្ដាល បាន​​ចេញ​​សេច​ក្ដី​ប្រ​កាស​ជា​សា​ធារណៈ​នូវ​លក្ខន្តិកៈ​ជម្រើស​សិស្ស​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ​ប្រ​ព័ន្ធ​រៀប​រយ; ជម្រើស​សិស្ស​អនុ​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ​ក្រុម​មុខ​វិជ្ជា​បណ្ដុះ​បណ្ដាល​គ្រូ​បង្រៀន​ប្រ​ព័ន្ធ​រៀប​រយ។

Tag: ​ជម្រើស​សិស្ស​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ

ឱកាសរកការងារធ្វើសម្រាប់ពលករ

ឱកាសរកការងារធ្វើសម្រាប់ពលករ 

ធ្វើសមទិន 07-11-2016

មជ្ឈ​មណ្ឌល​សេ​វា​ការ​ងារ​ធ្វើ​នៃ​ក្រុង​កឹង​ធើ បាន​ស​ហ​ការ​ជា​មួយ​សកល​វិ​ទ្យា​ល័យ អនុ​ម​ហា​វិ​ទ្យា​ល័យ មធ្យម​សិក្សា​នា​នា​ នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត រៀប​ចំ​ទិ​វា​ជួប​ជុំ​ពិ​គ្រោះ​និង​ជម្រើស​សិស្ស​​និស្សិត​ក្រុង​កឹង​ធើ​ឆ្នាំ​២០១៦។

Tag: ​លោក​ង្វៀន​មិញ​ទ្រី