លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​ខេត្ត​អា​នយ៉ាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ខេត្ត​អា​នយ៉ាង​   បាក​លីវ​និង​ខេត្ត​ត្រាវិ​ញរៀប​ចំ​ជោគ​ជ័យ​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្ដា​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ចលើ​កទី​៣​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​

ខេត្ត​អា​នយ៉ាង​ បាក​លីវ​និង​ខេត្ត​ត្រាវិ​ញរៀប​ចំ​ជោគ​ជ័យ​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្ដា​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ចលើ​កទី​៣​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ 

ធ្វើសមទិន 12-11-2019

ខេត្ត​អា​នយ៉ាង​ បាក​លីវ​ និង​ខេត្ត​ត្រាវិ​ញ រៀប​ចំ​យ៉ាង​ឱឡារិក​មហា​សន្និ​បាត​តំ​ណាង​បណ្ដា​ជន​ជា​តិ​ភាគ​តិ​ច​លើ​កទី​៣​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ ។​

Tag: លោក​ ឡេសុើងហាយ​ អនុ​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជា​តិ