លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​ Amazon"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ក​សិ​ករ​នៅ​បាក​លីវ​ ចាប់​បាន​"ត្រី​ចម្លែក​" តំ​បន់​ Amazon

ក​សិ​ករ​នៅ​បាក​លីវ​ ចាប់​បាន​"ត្រី​ចម្លែក​" តំ​បន់​ Amazon 

ធ្វើសមទិន 11-04-2019

គ្រួ​សារ​លោក​ហូ​វ៉ាន់​ចៀង​ នៅ​ឃុំ​វិញ​​មី​B ស្រុក​ហ្វា​ប៊ិញ​ ខេត្ត​បាក​លីវ​ ចាប់​បាន​​ត្រី​អណ្តែង​កន្ទុយ​ក្រ​ហម​យ៉ាង​ចម្លែ​ក​មួយ​ក្បាល​។ ត្រី​នេះ​ត្រូវ​បាន​ចាត់​ទុក​ជា​ "ត្រី​​ចម្លែក​"តំ​បន់​ Amazon ដោយ​មាន​ទម្ងន់​ ប្រ​មាណ​១៥​គី​ឡូ​ក្រាម​៕

Tag: ​ Amazon