លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "​ បង​ស្រី​ស៊ើង​ធី​ខឿង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ទម្រង់​រូប​ភា​​ព​ចិញ្ចឹម​ព​ពែ​ដាក់​ទ្រុង

ទម្រង់​រូប​ភា​​ព​ចិញ្ចឹម​ព​ពែ​ដាក់​ទ្រុង 

ធ្វើសមទិន 20-11-2017

ទម្រង់​រូប​ភាព​ចិញ្ចឹម​ព​ពែdak’​​​ ទ្រុង​សម្រាប់​មុខ​សញ្ញា​គ្រួ​សារ​ក្រី​ក្រ គ្រួ​សារ​ជិត​ក្រ និង​ជន​​រួ​ម​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ឃុំ​ផុង​ភូ ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​ពង្រីក​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​សេដ្ឋ​កិច្ច​បង្ក​ជា​ប្រ​ភព​ចំ​ណូល​លំ​នឹង​ជូន​គ្រួ​សារ​។

Tag: ​ បង​ស្រី​ស៊ើង​ធី​ខឿង