លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឧប​នាយ​ករ​ដ្ឋមន្រ្តី​ប្រ​ចាំ​ការ​ ត្រឿង​ហ្វា​ប៊ិញ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

មាន​សិស្ស​ និស្សិត​ យុវ​ជន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​​គំ​រូ​ឆ្នើម​ជិត​១២០​នាក់​ត្រូវ​បាន​ស្ងើច​សរ​សើរ​

មាន​សិស្ស​ និស្សិត​ យុវ​ជន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​​គំ​រូ​ឆ្នើម​ជិត​១២០​នាក់​ត្រូវ​បាន​ស្ងើច​សរ​សើរ​ 

ធ្វើសមទិន 12-08-2019

គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ជន​ជាតិ​ បាន​ប្រ​កាស​ជា​ធរ​មាន​ផែន​ការ​​រៀប​ចំ​ពិ​ធីស្ងើច​សរ​សើរ​សិស្ស​និស្សិត​ និង​យុវ​ជន​ជន​ជាតិ​ភាគ​​តិច​គំ​រូ​ឆ្នើម​ឆ្នាំ​២០១៩​ (ហៅ​កាត់​ថា​ ពិ​ធី​ស្ងើច​សរ​សើរ​)។

Tag: ឧប​នាយ​ករ​ដ្ឋមន្រ្តី​ប្រ​ចាំ​ការ​ ត្រឿង​ហ្វា​ប៊ិញ