លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ​នា​ម័យ​សុ​វត្ថិ​ភាព​ម្ហូប​អា​ហារ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 2

ស​កម្ម​ភាព​ដើម្បី​សុ​វត្ថិ​ភាព​ម្ហូប​អា​ហារ​

ស​កម្ម​ភាព​ដើម្បី​សុ​វត្ថិ​ភាព​ម្ហូប​អា​ហារ​ 

ធ្វើសមទិន 03-06-2019

គណៈ​ចង្អុល​ការ​អន្តរ​ផ្នែក​ស្ដី​ពី​អ​នា​ម័យ​សុ​វត្ថិ​ភាព​ម្ហូប​អា​ហារ​ ខេត្ត​ត្រាវិញ​បាន​បំ​ផុស​ចលនា ​" ខែ​ស​កម្ម​ភាព​ដើម្បី​សុ​វត្ថិ​ភាព​ម្ហូប​អា​ហារ​ " សំ​ដៅ​លើក​កម្ពស់​ស្មារ​តី​ ភារ​កិច្ច​ក្នុង​ទូ​ទាំង​សហ​គមន៍​ អំ​ពី​សុ​វត្ថិ​ភាព​ម្ហូប​អា​ហារ​ មិន​ប្រើ​ប្រាស់​ម្ហូប​អា​ហារ​ក្លែង​ក្លាយ​ ម្ហូប​អា​ហា​រ​ខ្វះ​គុណ​ភាព ម្ហូប​អា​ហារ​ខូច​គុណ​ភាព​ ដើម្បី​ជៀស​វាង​ការ​ពុល​អា​ហារ​ ប៉ះ​ពាល់​ដល់​សុខ​ភាព​។

Tag: អ​នា​ម័យ​សុ​វត្ថិ​ភាព​ម្ហូប​អា​ហារ​

យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដល់​​សុ​វត្ថិ​ភាព​អ​នា​ម័យ​ម្ហូប​អា​ហា​រ​លក់​តាម​ចិញ្ចើម​ថ្នល់​

យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ដល់​​សុ​វត្ថិ​ភាព​អ​នា​ម័យ​ម្ហូប​អា​ហា​រ​លក់​តាម​ចិញ្ចើម​ថ្នល់​ 

ធ្វើសមទិន 28-07-2019

ម្ហូប​អា​ហារ​លក់​តាម​ចិញ្ចើម​ថ្នល់​ គឺ​ជា​អា​ហារ​និង​ភេស​ជ្ជៈ​បាន​ធ្វើស្រា​ប់​ ឬ​ច្នៃ​នៅ​នឹង​កន្លែង​ អាច​ទ​ទួល​ទាន​ភ្លាម​ៗ ​និង​ដាក់​លក់​នៅ​ទី​សា​ធារ​ណៈ​តាម​ចិញ្ចើម​ថ្នល់​។

Tag: បង​ស្រីវ៉​បិច​ហាំង