លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នក​ស្រី​ហឿមិញ​ក្វាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជួយ​គ្នា​ចាក​ផុត​ភាព​ក្រី​ក្រ

ជួយ​គ្នា​ចាក​ផុត​ភាព​ក្រី​ក្រ 

ធ្វើសមទិន 30-01-2018

តឹង​អឹង​គឺ​ឃុំ​មាត់​ស​មុទ្រ​នៃ​ស្រុក​ង៉ុក​ហៀង ខេត្ត​កាម៉ា​វ មាន​អត្រា​គ្រួសា​រ​ក្រី​ក្រ​នៅ​ខ្ពស់​។ បង​ប្អូន​នា​រី​ភាគ​ច្រើន​ធ្វើ​កម្ម​ករ​សហ​គ្រា​ស​ឬ​ធ្វើ​ការ​ងារ​តាម​រដូវ​កាល​ម៉្លោះ​ហើយ​ជីវ​ភាព​នៅ​ខ្វះ​មុខ​ខ្វះក្រោយ​មិន​លំនឹ​ង​។

Tag: អ្នក​ស្រី​ហឿមិញ​ក្វាង