លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នក​ស្រី​នាង​សម្បូរ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 3

លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ការ​រស់​នៅ

លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​ការ​រស់​នៅ 

ធ្វើសមទិន 13-11-2017

អ្នក​ស្រី​នាង​សម្បូរ ប្រ​ធាន​កា​រិ​យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​ស្រុក​ទ្រី​តូង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង ឲ្យ​​ដឹង​៖ ការ​អនុ​វត្ត​ន៍​ប្រ​កប​ដោយ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​គោល​ន​យោ​​បាយ​ជន​ជាតិ បាន​រួម​ចំ​ណែក​លើក​កម្ពស់​គុណ​ភាព​​នៃ​ការ​រស់​នៅ​ជូន​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​។

Tag: អ្នក​ស្រី​នាង​សម្បូរ

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ផ្ដើម​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ

ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​ផ្ដើម​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ 

ធ្វើសមទិន 19-06-2018

រយៈ​កាល​កន្លង​ ខេត្ត​អាន​យ៉ាង​ បាន​អនុ​វត្ត​យា៉​​ង​មាន​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​នូវ​គោល​ន​យោ​បាយ​ពិ​សេស​​ដោយ​ឡែក​របស់​រដ្ឋ ចំ​ពោះ​ជន​រួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​នៅ​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​។

Tag: អ្នក​ស្រី​នាង​សម្បូរ

ឧបត្ថម្ភ​ប្រ​ជា​ជន​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​

ឧបត្ថម្ភ​ប្រ​ជា​ជន​អភិ​វឌ្ឍ​សេដ្ឋ​កិច្ច​ 

ធ្វើសមទិន 18-12-2018

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ចៅ​អាន​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​​ខេត្ត​អា​​ន​យ៉ាង មាន​គោល​ការណ៍ គោល​ន​យោ​បាយ​ពិ​សេស​ៗ​ជា​ច្រើន​របស់​រដ្ឋ​ចំ​ពោះ​ជនរួម​ជាតិ​ភាគ​តិច​លើ​ភូមិ​សាស្រ្ត​ ពង្រីក​​នូវ​ប្រ​សិទ្ធ​ភាព​។

Tag: អ្នក​ស្រី​នាង​សម្បូរ