លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នក​ស្រី​ថាច់​ធី​កេវ​ភឿង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ដោយ​ចីរ​ភាព

កាត់​បន្ថយ​ភាព​ក្រី​ក្រ​ដោយ​ចីរ​ភាព 

ធ្វើសមទិន 11-12-2017

ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង ស្រុក​ឡុង​ភូ ខេត្ត​សុកត្រាំង តែង​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ការ​បណ្តុះ​ណ្តាល វិជ្ជា​ជីវៈ​ជូន​ពល​ករ ផ្សារ​ភ្ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ផលិត​កម្ម​។ ផ្ដើម​ពី​នោះ បាន​រួម​ចំ​ណែក​ផ្លាស់​ប្តូរ​រចនា​សម្ព័ន្ធ​ពល​កម្ម​និង​មុខ​របរ​នៅ​ជន​បទ​។

Tag: អ្នក​ស្រី​ថាច់​ធី​កេវ​ភឿង