លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នក​ស្រីទ្រុក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្ការ​បង្រ្កាប​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ផ្ដា​សាយ​បក្សី

បង្ការ​បង្រ្កាប​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ផ្ដា​សាយ​បក្សី 

ធ្វើសមទិន 26-09-2017

អ្នក​ស្រី​​សឺ​ថាញ​ទ្រុក ប្រ​ធាន​ដំ​ណាក់​ប​សុ​ពេទ្យ​ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ឲ្យ​ដឹង​៖ ស្រុក​កំ​ពុង​ម្ចាស់​ការ​បង្ការ​បង្រ្កាប​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ផ្ដា​សាយ​បក្សី​។

Tag: អ្នក​ស្រីទ្រុក