លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នករក្សាព្រលឹងសិល្បៈរបាំ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អ្នករក្សាព្រលឹងសិល្បៈរបាំ

អ្នករក្សាព្រលឹងសិល្បៈរបាំ 

ធ្វើសមទិន 03-01-2017

នោះគឺ អ្នកមីងឡឹមធីហឿង ប្រធានក្រុមសិល្បៈរបាំបឹងចុង ឃុំតាយវុាំង ស្រុកត្រឹងដេ ខេត្តសុកត្រាំង។ សម្រាប់អ្នកមីង សិល្បៈរបាំគឺជាមនោ សញ្ចេតនាហារ ដូចបាយទឹកដែលពុំអាចខ្វះបានក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃ។ 

Tag: អ្នករក្សាព្រលឹងសិល្បៈរបាំ