លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ្នកតំណាងចូលរួមពិធីទទួលស្គាល់ឃុំសម្រេចបទដ្ឋានជនបទថ្មី"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សម្រេចបទដ្ឋានឃុំជនបទថ្មី

សម្រេចបទដ្ឋានឃុំជនបទថ្មី 

ធ្វើសមទិន 03-09-2019

ខេត្តសុកត្រាំង ទើបចាត់តាំងចំពិធីទទួលស្គាល់ឃុំថាញ់ ភូស្រុក មីស្វៀង សម្រេចបទដ្ឋានជនបទថ្មី។ បច្ចុប្បន្ន អត្រាគ្រួសារក្រីក្រទូ ទាំងឃុំ បានកាត់បន្ថយនៅត្រឹម២,៩% ប្រាក់ចំណូលមធ្យមលើមនុស្ស ម្នាក់គឺ៤៩,៣លានដុង/ម្នាក់/ឆ្នាំ។

Tag: អ្នកតំណាងចូលរួមពិធីទទួលស្គាល់ឃុំសម្រេចបទដ្ឋានជនបទថ្មី