លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អ៊ំ​ថាច់​ភឿង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្ការ​បង្រ្កាប​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម

បង្ការ​បង្រ្កាប​ជំ​ងឺ​គ្រុន​ឈាម 

ធ្វើសមទិន 13-11-2017

អា​ស្រ័យ​អនុ​វត្ត បាន​ល្អ​នូវ​ការ​ផ្សាយ​ដំ​ណឹង​សុខ​ភាព ម៉្លោះ​ហើយ ស្រុក​កូវ​កែ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន កាត់​បន្ថយ​អត្រា កើត​ជំ​ងឺគ្រុន​ឈាម​ក្នុង​សហ​គមន៍​។

Tag: អ៊ំ​ថាច់​ភឿង