លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អតី​ត​យុទ្ធ​ជន​ភូមិ​ឌិញ​ហ្វា"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អ​តី​ត​យុទ្ធ​ជន​ក​សាង​ដង​ផ្លូវ​ផ្កា​ជន​បទ​ថ្មី

អ​តី​ត​យុទ្ធ​ជន​ក​សាង​ដង​ផ្លូវ​ផ្កា​ជន​បទ​ថ្មី 

ធ្វើសមទិន 07-07-2019

​បាន​បង្កើត​កាល​ពី​ដើម​ឆ្នាំ​២០១៨ ក្លឹប​ប​រិ​ស្ថាន​របស់​សា​ខា​ស​មា​គម​អ​តី​ត​យុទ្ធ​ជន​ភូមិឌិ​ញ​ ហ្វា​ ឃុំ​ឡុង​ធើយ​ ស្រុក​ទីវ​កឹង​ ខេត្ត​ត្រា​វិញ ត្រូវ​បាន​ស​មា​គម​អ​តី​ត​យុទ្ធ​ជន​ស្រុក​និងស​មាគម​អ​តី​ត​យុទ្ធ​ជន​ឃុំ​ ជ្រើស​ធ្វើ​ទី​តាំង​សម្រាប់​ពង្រីក​ទម្រង់​ “​ក​សាង​ដង​ផ្លូវ​ផ្កា​ជន​បទ​ថ្មី”​។

Tag: អតី​ត​យុទ្ធ​ជន​ភូមិ​ឌិញ​ហ្វា