លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "អណ្ដូង​បុរាណ ​បាន​គេ​រៀប​ដុំ​ថ្ម​តម្រៀប​គ្នានៅ​ឃុំ​យ៉​អាង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាព​អស្ចារ្យ​អណ្ដូង​បុរាណអា​យុ​២​.០​០​០​ឆ្នាំ​

ភាព​អស្ចារ្យ​អណ្ដូង​បុរាណអា​យុ​២​.០​០​០​ឆ្នាំ​ 

ធ្វើសមទិន 19-02-2020

អណ្ដូង​បុរាណនៅ​ឃុំ​យ៉អាង​ ស្រុក​យ៉លិញ (ខេត្ត​ក្វាង​ត្រី​) ជា​សំ​ណង់​នាំ​ទឹក​សម្រាប់​ផ្គត់​ផ្គង់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ ផលិត​កម្ម​ជូន​ប្រ​ជា​ជន​រស់​នៅ​លើ​ភូមិ​ភាគ​។

Tag: អណ្ដូង​បុរាណ ​បាន​គេ​រៀប​ដុំ​ថ្ម​តម្រៀប​គ្នានៅ​ឃុំ​យ៉​អាង​