លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឡេទ្រីត្វង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ទម្រង់​រូប​ភាព​ផលិត​កម្ម

ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ទម្រង់​រូប​ភាព​ផលិត​កម្ម 

ធ្វើសមទិន 07-08-2017

តាម​ប្រ​សាសន៍​លោក​ឡេ​ទ្រី​ត្វង​ អនុ​ប្រ​ធាន​គណៈ​ជន​ជាតិ​ខេត្ត​វិញ​ឡុង រយៈ​ពេល​កន្លង គណៈ​ជន​ជាតិ​បាន​សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ភូមិ​ភាគ​នានា ផ្សព្វ​ផ្សាយ​គម្រោង​អភិ​វឌ្ឍ​ផលិត​កម្ម​ក្នុង​ជន​រួម​ជាតិ​ខ្មែរ។​

Tag: ឡេទ្រីត្វង