លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឡឹមវុាំងត្វឹង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ម្ចាស់ការបង្ការទប់ស្កាត់រោគរាលដាល

ម្ចាស់ការបង្ការទប់ស្កាត់រោគរាលដាល 

ធ្វើសមទិន 27-12-2016

បច្ចុប្បន្ន នៅលើភូមិ​សាស្រ្ត​ខេត្តសុក​ត្រាំង ទោះ​បី​មិន​ទាន់​មាន​ករណី​ណាឆ្លង​វី​រូស ZiKa ក៏​ដោយ​ប៉ុន្តែ​ស្ថាន​ភាពជំងឺ​គ្រុនឈាមកំ​ពុង​តែ​មានការប្រែប្រួល​យ៉ាង​ស្មុគ​ស្មាញ ម៉្លោះ​ហើយ​ផ្នែក​សុខា​ភិបាល​ខេត្ត​កំ​ពុង ផ្សព្វផ្សាយវិធាន​ការ ដើម្បី​បង្ការ​ទប់ស្កាត់​ជំងឺ​អាសន្ន​រោគរាលដាល​។

Tag: ឡឹមវុាំងត្វឹង