លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ឡឹមង៉ុកហ្វាឡាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ឆន្ទៈរបស់អ្នកគ្រូហ្វាឡាង

ឆន្ទៈរបស់អ្នកគ្រូហ្វាឡាង 

ធ្វើសមទិន 05-04-2017

ទោះបីពិការជើងទាំងពីរក្ដី ប៉ុន្តែអ្នកគ្រូវ័យក្មេង ឡឹមង៉ុកហ្វាឡាង បង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាអាងនិញ D ឃុំអាងនិញ ស្រុកចូវថាញ់ ខេត្តសុកត្រាំង បានជម្នះនូវវាសនាមិនល្អ ដោយខិតខំអស់ពីកម្លាំង កាយចិត្តជាមួយនឹងមុខរបរគ្រូបង្រៀន។

Tag: ឡឹមង៉ុកហ្វាឡាង