លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ស​មា​គម​សហ​ព័ន្ធ​នា​រី​ឃុំ​ង៉ុក​បៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្កើន​គុណ​ភាព​លក្ខ​ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី

បង្កើន​គុណ​ភាព​លក្ខ​ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី 

ធ្វើសមទិន 08-01-2018

ឃុំ​វីរ​ភាព​ង៉ុក​បៀង ស្រុក​ថ្កូវ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បាន​ទទួល​ស្គាល់​កិត្តិ​នាម​ឃុំ​ជន​បទ​ថ្មី​។ រយៈ​ពេល​កន្លង ស​មា​គម​សហ​ព័ន្ធ​​នា​រី​ឃុំ​ង៉ុក​បៀង បាន​ខ្នះ​ខ្នែង​ចលនា​ស​មា​ជិក រួម​ចំ​ណែក​ក្នុង​ការ​រក្សា​ខ្ជាប់​និង​បង្កើន​គុណ​ភាព​លក្ខ​ឋាន​ជន​បទ​ថ្មី​។

Tag: ស​មា​គម​សហ​ព័ន្ធ​នា​រី​ឃុំ​ង៉ុក​បៀង