លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ស្រះចិញ្ចឹមបង្គាអនុវត្តបច្ចេកវិជ្ជា៤.០"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អនុវត្តបច្ចេកវិជ្ជា៤.០ ក្នុងការចិញ្ចឹមបង្គាតាមបែបអតិប្រពលវប្បកម្ម

អនុវត្តបច្ចេកវិជ្ជា៤.០ ក្នុងការចិញ្ចឹមបង្គាតាមបែបអតិប្រពលវប្បកម្ម 

ធ្វើសមទិន 26-08-2019

មជ្ឈមណ្ឌលជំរុញកសិកម្មខេត្តត្រាវិញចាត់តាំងសិក្ខាសាលា ស្ដីពីទម្រង់”អនុវត្តបច្ចេក វិជ្ជា៤.០ ក្នុងការចិញ្ចឹមបង្គាតាមបែបអតិប្រពល វប្បកម្ម”។

Tag: ស្រះចិញ្ចឹមបង្គាអនុវត្តបច្ចេកវិជ្ជា៤.០