លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ស្រុក​កេ​សាច់"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 4

អស់​ពី​ចិត្ត​ជា​មួយ​នឹង​បង​ប្អូន​នា​រី​ខ្មែរ

អស់​ពី​ចិត្ត​ជា​មួយ​នឹង​បង​ប្អូន​នា​រី​ខ្មែរ 

ធ្វើសមទិន 21-10-2014

ជិត​១៤​ឆ្នាំ ធ្វើ​ជា​ប្រ​ធាន​សមា​គម​សហ​ព័ន្ធ​នារី​ឃុំ​ថើយ​អាង​ហោយ ស្រុក​កេ​សាច់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង បង​ស្រី​ថាច់​ធី​សុខា បាន​ជួយ​គ្រួ​សារ ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ។

Tag: ថាច់​ធី​សុខា

ភាពរីករាយនៅអាងខឿង

ភាពរីករាយនៅអាងខឿង 

ធ្វើសមទិន 23-08-2016

ភូមិ​​អាង​ខឿង ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​កេ​សាច់ ស្រុក​កេ​សាច់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង ជា​ភូមិ​លំបាក​ពិ​សេស ម៉្លោះ​ហើយ​បាន​ទទួល​ប្រ​យោជន៍​ពី​គោល​ន​យោ​បាយ​ជន​ជា​តិ​ជា​ច្រើន​។ ផ្តើម​ពី​ពេល​នោះ​មក ជីវ​ភាព​ប្រ​ជា​ជន​ពី​មួយ​ថ្ងៃ​ទៅ​មួយ​ថ្ងៃ​កាន់​តែបា​ន​លើក​ស្ទួយ​ជន​បទ​មាន​ភាព​ផ្លាស់​ថ្មី​។

Tag: លោក​សេី​ុង​ជោម

លេខាសាខាបក្សអស់ពីចិត្តជាមួយនឹងប្រជាជន

លេខាសាខាបក្សអស់ពីចិត្តជាមួយនឹងប្រជាជន 

ធ្វើសមទិន 05-12-2016

ពូសេីុងចូម លេខា​សាខា​បក្ស​និង​ជា​ប្រធាន​ភូមិ​អាង​ខឿង ទី​ប្រ​ជុំ​ជន​កេ​សាច់ (ស្រុក​កេ​សាច់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង) តែង​អស់​ពី​ចិត្ត​ពី​ថ្លើម​ជា​មួយ​នឹង​ការ​ងារ ហើយ​តែង​បាន​មា​មីង​ស្រ​ឡាញ់​រាប់​អាន​។ ដោយ​ការ​រួម​ចំ​ណែក​របស់​ពូ បាន​ជួយ​ឲ្យ​គ្រួ​សារ​ខ្មែរ​ជា​ច្រើន​ចាក​ផុត​ពី​ភាព​ក្រី​ក្រ ចិញ្ចឹម​កូន​រៀន​សូត្រ​មាន​ចំ​ណេះ​វិជ្ជា​ត្រឹម​ត្រូវ ភូមិ​ស្រុក​សុខ​ដុម​រមនា ជីវ​ភាព​ធូរ​ធារ ។

Tag: ពូសេីុង

គិត​គូរ​អភិ​វឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ

គិត​គូរ​អភិ​វឌ្ឍ​តំ​បន់​ជន​រួម​ជាតិ 

ធ្វើសមទិន 10-10-2017

អា​ស្រ័យ​អនុ​វត្ត​បាន​ល្អ​នូវ​គោល​ការណ៍ គោល​ន​យោ​បាយ​របស់​បក្ស និង​រដ្ឋ បាន​ជា​នៅ​តំ​បន់​មាន​ជន​ជាតិ​ភាគ​តិច​រស់​នៅ​កុះ​ករ​របស់​ស្រុក​កេ​សាច់ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង សេដ្ឋ​កិច្ច​គ្រួ​សារ​មាន​ការ​អភិ​វឌ្ឍ​ជីវ​ភាព​បាន​លំ​នឹង​។

Tag: ស្រុក​កេ​សាច់