លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ស្រីឡេធីបាច់ត្វៀក"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

បង្កើតការងារធ្វើជូនពលករជនបទ

បង្កើតការងារធ្វើជូនពលករជនបទ 

ធ្វើសមទិន 30-05-2017

ឆ្នាំ​២០១៦ រោង​ចក្រ​កាត់​ដេរ Vinatex នៅ​ស្រុក​វិញ​ថាញ់ ក្រុង​កឹង​ធើ ចាប់​ផ្តើម​ដំ​ណើរ​ការ​បាន​ទាក់​ទាញ​ពល​ករ- ការិ​នី​ក្នុង​ភូមិ​ស្រុក​ជា​ច្រើន ធ្វើ​យ៉ាង​ណា​ដើម្បី​រក្សា​ជាប់​លាប់​នូ​វ​ចំ​នួន​ពល​ករ​វ័យ​ក្មេង និង​កាត់​បន្ថយ​ស្ថាន​ភាព​ពល​ករ​ជន​បទ​ដាច់​អា​ជីព​។

Tag: ស្រីឡេធីបាច់ត្វៀក