លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "ស្រីសេីុងធីដេវ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាពរីករាយនៅទ្រុងថាញ់

ភាពរីករាយនៅទ្រុងថាញ់ 

ធ្វើសមទិន 23-01-2017

ជនរួមជាតិខ្មែរនៅឃុំទ្រុងថាញ់ ស្រុកវ៉ុងលីម (ខេត្តវិញឡុង) កំពុងរង់ចាំ ទទួលអំណរបុណ្យបញ្ចុះខណ្ឌសីមាវត្តសង្ឃមង្គល ទន្ទឹមនឹងនោះ ក៏ជា ក្តីរីករាយដោយឃុំទ្រុងថាញ់កំពុងមានភាពផ្លាស់ថ្មី។ 

Tag: ស្រីសេីុងធីដេវ