លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សូត្រ​និង​ធ្វើ​តាម​ឧ​ត្តម​គតិ​ សីល​ធម៌​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ទឹក​ចិត្ត​របស់​អ្នក​គ្រូ​ត្រឿង​ធីធូវឹង

ទឹក​ចិត្ត​របស់​អ្នក​គ្រូ​ត្រឿង​ធីធូវឹង 

ធ្វើសមទិន 15-07-2019

រៀន​សូត្រ​តាម​គំរូ​អ៊ំ​ហូ តាំង​ពី​ទង្វើ​តូច​​និង​សា​មញ្ញ រយៈ​កាលជាង​១​៨​ឆ្នាំ​កន្លង​ អ្នក​គ្រូ​ត្រឿង​ធី ធូវឹង គ្រូ​បង្រៀន​សា​លា​មតេ្តយ្យ​ម៉ា​យហ្វា សង្កាត់​៥​ ក្រុង​សុក​ត្រាំង​ ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ តែ​ង​អស់ពី​ចិត្ត​ ជា​មួយ​សិស្ស​និង​មិត្ត​រួម​អាជីព​

Tag: សូត្រ​និង​ធ្វើ​តាម​ឧ​ត្តម​គតិ​ សីល​ធម៌​