លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សុខាភិបាល"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 3

អនុវត្តល្អគោលនយោបាយជនជាតិ

អនុវត្តល្អគោលនយោបាយជនជាតិ 

ធ្វើសមទិន 30-05-2017

តាមប្រសាសន៍លោកង៉ូថាញ់ស្វឹង អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជន ស្រុកកូវកែ (ខេត្តត្រាវិញ) ប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លង ស្រុកបានកៀរគររាល់ប្រភព កម្លាំងដើម្បីគិតគូរអភិវឌ្ឍជីវភាពសម្ភារៈ ស្មារតីជូនជនរួមជាតិខ្មែរនៅ លើភូមិសាស្រ្ត។ 

Tag: សុខាភិបាល

ដើម្បីកុមារ

ដើម្បីកុមារ 

ធ្វើសមទិន 06-06-2017

រយៈពេលកន្លង អនុវត្តគោលការណ៍ថែទាំកុមាររបស់បក្ស រដ្ឋ កម្មវិធី សកម្មភាពជាតិដើម្បីកុមាររបស់រដ្ឋាភិបាល រដ្ឋអំណាច និងសហគមន៍ សង្គមតំបន់តីណាមបូ  ត្រូវបានព្រួតដៃយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំកុមារ។ ពិ សេស គឺកុមារជាកូនគ្រួសារក្រីក្រនិងជាជនរួមជាតិខ្មែរ។ 

Tag: សុខាភិបាល

បង្កក្តីទុកចិត្តដល់អ្នកជំងឺ

បង្កក្តីទុកចិត្តដល់អ្នកជំងឺ 

ធ្វើសមទិន 28-03-2017

លោកត្រឿងថាញ់សាង ប្រធានការិយាល័យជនជាតិស្រុកកើ-ដ ក្រុង កឹងធើ ឲ្យដឹង៖ ចាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលសុខាភិបាលស្រុកកើ-ដ ត្រូវបាន បង្កើតនៅភូមិធើយហ្វា B ទីប្រជុំជនកើ-ដ

Tag: សុខាភិបាល