លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សិស្ស​អនុ​វិ​ទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ស្រុក​កាង​ឡុង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ម៉ា​ស៊ី​ន​បោក​គក់​ប្រិត​សំ​ចៃ​

ម៉ា​ស៊ី​ន​បោក​គក់​ប្រិត​សំ​ចៃ​ 

ធ្វើសមទិន 14-01-2020

មាន​វិ​ធាន​ការ​ចំ​នួន​៩​៤​ បាន​ចូល​រួម​ប្រ​ឡង​ច្នៃ​ប្រតិដ្ឋ​របស់​យុវជន​យុវ​នារី​ខេត្ត​ត្រា​វិញ លើក​ទី​៧​ ឆ្នាំ​២​០​១​៩​ ។​ វិ​ធាន​ការ​ទាំង​អស់​ផ្តុំ​ទៅ​លើ​វិស័យ​មួយ​ចំ​នួន​ដូច​៖

Tag: សិស្ស​អនុ​វិ​ទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេ​វា​សិក​ស្រុក​កាង​ឡុង​