លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សិស្ស​សាលា​ជន​ជា​តិ​អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹង​ធើ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជំនួយ​កម្លាំង​ដល់​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​ជម្នះ​លំ​បាក​

ជំនួយ​កម្លាំង​ដល់​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​ជម្នះ​លំ​បាក​ 

ធ្វើសមទិន 23-09-2019

សាខា​បក្ស​៥​ ចំ​ណុះ​បក្ខភាគ​កាសែត​កឹង​ធើ​ បាន​ស​ហ​កា​រជា​មួយ​នឹង​ក្រុម​ផ្កា​កេ​ស​រ​កូលភាគ​ខាង​លិច​ ជូន​អំ​ណោយ​និង​អា​ហារ​ូបករណ៍​ដល់​សិស្ស​ក្រី​ក្រ​ ឆ្លង​កាត់​លំ​បាក​របស់​សាលា​ជន​ជា​តិ​អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹង​ធើ​។​ នេះ​ជា​ស​កម្ម​ភាព​មួយ​ក្នុង​ចំ​ណោម​ស​កម្ម​ភាព​ទាំង​ឡាយ​ ស្ថិត​ក្នុង​កម្ម​វិ​ធី​ប្រ​ជា​ចលនា​ប៉ិន​ប្រ​ស​ប់​របស់​កាសែត​កឹង​ធើ​ ដើម្បី​ជួយ​ដល់​ប្អូន​ៗ​សិស្ស​ និស្សិត​នឹង​ នរចិត្ត​ក្នុង​ការ​រៀន​សូត្រ​។​

Tag: សិស្ស​សាលា​ជន​ជា​តិ​អន្តេ​វា​សិក​ក្រុង​កឹង​ធើ​