លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សា​លា​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេវា​សិក​ខេត្ត​វិញឡុង​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​រីក​រាយ​ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​

សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​រីក​រាយ​ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​ 

ធ្វើសមទិន 13-08-2019

សិស្ស​ជន​ជាតិ​ខ្មែរ​នៅ​ខេត្ត​វិញឡុង​ រីក​រាយ​ឈាន​ចូល​ឆ្នាំ​សិក្សា​ថ្មី​២​០​១​៩​-២​០​២​០​ ពីព្រោះ​ មូល​ដ្ឋាន​សម្ភារ​ៈ​សា​លា​រៀន​មាន​ភាព​សម​រម្យ​ កងជួរ​គ្រូ​បង្រៀន​ត្រូវ​បាន​បំ​ពាក់​បំ​ប៉ន​ បង្កើន​ចំណេះ​ ដឹង​មុខ​ជំ​នាញ​វិជ្ជា​ជីវៈ​យ៉ាង​ស​កម្ម​។​

Tag: សា​លា​វិទ្យា​ល័យ​ជន​ជាតិ​អន្តេវា​សិក​ខេត្ត​វិញឡុង​