លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សាមណេរថាច់សាង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

សមណសិស្សទទួលជ័យលាភីលេខមួយក្នុងពិធីប្រឡងបាលីរង

សមណសិស្សទទួលជ័យលាភីលេខមួយក្នុងពិធីប្រឡងបាលីរង 

ធ្វើសមទិន 08-05-2017

ពិធីប្រឡងបាលីរងឆ្នាំ២០១៧ សមណសិស្សថាច់សាង គង់នៅវត្តសា លាពោធី (វត្តថ្មី) សង្កាត់២ ក្រុងវិញចូវ (ខេត្តសុកត្រាំង) ទទួលជ័យលាភី លេខមួយ។ នេះជាលទ្ធផលក្នុងការព្យាយាមរៀនសូត្រអស់រយៈកាល ៣ឆ្នាំរបស់សមណសិស្សថាច់សាង។  

Tag: សាមណេរថាច់សាង