លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សាកល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ជម្រើស​សិស្ស​ឆ្នាំ​២០១៩ៈ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ ប្រ​កាស​ជម្រើស​សិស្ស​៩.៥០០​ភាគ​កម្រិត

ជម្រើស​សិស្ស​ឆ្នាំ​២០១៩ៈ សាកល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ ប្រ​កាស​ជម្រើស​សិស្ស​៩.៥០០​ភាគ​កម្រិត 

ធ្វើសមទិន 01-04-2019

តាម​គម្រោង​ជម្រើស​សិស្ស​ឆ្នាំ​២០១៩ សា​កល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង​ធើ បាន​គ្រោង​ជម្រើស សិស្ស​៩.៥០០​ភាគ​កម្រិត​សម្រាប់​ផ្នែក​មុខ​វិជ្ជា​ទាំង​អស់​ដែល​សា​លា​កំពុង​បណ្តុះ​បណ្តាល​។ល។

Tag: សាកល​វិទ្យា​ល័យ​កឹង