លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សហគមន៍បណ្តាជនជាតិ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

អភិរក្សនិងពង្រីកទម្រង់សិល្បៈរាំវង់

អភិរក្សនិងពង្រីកទម្រង់សិល្បៈរាំវង់ 

ធ្វើសមទិន 28-02-2017

ដោយបានជំនួយថវិកាពីក្រសួងវប្បធម៌កីឡានិងទេសចរណ៍ ខេត្តបាកលីវ បានអនុវត្តការងារអភិរក្សកេរដំណែលវប្បធម៌អរូបីក្នុងតំបន់ជនរួម ជាតិខ្មែរ ក្នុងនោះចំណុចសំខាន់គឺទម្រង់សិល្បៈរាំវង់។

Tag: សហគមន៍បណ្តាជនជាតិ