លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សម​មិត្ត​វ៉វុាំ​ង​ថៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងកឹងធើ ប្រសិទ្ធពរបុណ្យចូលឆ្នាំតេត ដល់អ្នកមុខអ្នកការសាសនា

ថ្នាក់ដឹកនាំក្រុងកឹងធើ ប្រសិទ្ធពរបុណ្យចូលឆ្នាំតេត ដល់អ្នកមុខអ្នកការសាសនា 

ធ្វើសមទិន 15-02-2018

កន្លង​ហើយ សមមិត្ត​ផាម​វុា​ំង​ហីវ អនុ​លេ​ខា​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ក្រុង​កឹង​ធើ; សម​មិត្ត​វ៉វុាំ​ង​ថៀង ស​មាជិ​កគ​ណៈក​ម្មា​ធិ​ការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​មជ្ឈិម ប្រ​ធាន ការ​ងារ​ភាគ​ខាងត្បូង​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម​មជ្ឈិម; រួម​ជាមួ​យ​តំ​ណាង​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ប្រ​ជា​ជន គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជាជ​ន គណៈ​កម្ម​ធិ​ការ​រណ​សិរ្ស​មាតុ​ភូមិ​វៀត​ណាម

Tag: សម​មិត្ត​វ៉វុាំ​ង​ថៀង