លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សម​មិត្ត​ទ្រីវ​ក្វាង​ឡើយ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ពង្រីក​តួ​នា​ទី​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព

ពង្រីក​តួ​នា​ទី​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព 

ធ្វើសមទិន 27-11-2017

ក្នុង​ប៉ុន្មាន​ឆ្នាំ​កន្លង ការ​ពង្រីក​តួ​នា​ទី​អ្នក​មាន​ប្រ​ជា​ប្រិយ​ភាព​ត្រូវ​បាន​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ រដ្ឋ​អំ​ណាច​គ្រប់​លំ​ដាប់​ថ្នាក់ និង​គ្រប់​ផ្នែក​ក្នុង​ខេត្ត​កា​ម៉ាវ​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ជា​ទី​បំ​ផុត​។ ឆ្លង​តាម​រយៈ​នោះ បាន​រួម​ចំ​ណែក​យ៉ាង​ស​កម្ម​ក្នុង​ការ​ពង្រឹង​ផែន​ម​ហា​សាម​គ្គី​ជន​ជាតិ​។

Tag: សម​មិត្ត​ទ្រីវ​ក្វាង​ឡើយ