លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សម​មិត្ត​ ផាមវ៉ាន់​ហីវ"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

កឹង​ធើ​បំ​ផុស​ចលនា​ "សប្ដាហ៍​គាំ​ទ្រ​ រៀន​សូត្រ​មួយ​ជីវិ​ត​ឆ្នាំ​២​០​១​៩​"

កឹង​ធើ​បំ​ផុស​ចលនា​ "សប្ដាហ៍​គាំ​ទ្រ​ រៀន​សូត្រ​មួយ​ជីវិ​ត​ឆ្នាំ​២​០​១​៩​" 

ធ្វើសមទិន 08-10-2019

ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​២​ ខែ​តុលា​ សមា​គម​ជំរុញ​ការ​សិក្សា​បាន​សហកា​រជា​មួយ​មន្ទី​រ​អប់​រំនិង​បណ្តុះ​បណ្តា​លក្រុង​កឹង​ធើ​ រៀប​ចំ​កម្ម​វិ​ធី​ "សប្ដាហ៍​គាំ​ទ្រ​ រៀន​សូត្រ​មួយ​ជីវិ​ត​ឆ្នាំ​២​០​១​៩​" ជា​មួយ​ប្រ​ធាន​បទ​ “អំ​ណាន​និង​រៀន​សូត្រ​មួយ​ជីវិ​ត​តាម​គំ​រូ​អ៊ំ​ហូមហិមា”

Tag: សម​មិត្ត​ ផាមវ៉ាន់​ហីវ