លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សម​មិត្ត​ ផាមវ៉ានហេវ អនុ​លេខា​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ក្រុង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

ភាព​ពុះ​ពោរ​នៃ​សកម្ម​ភាព​ "ទិវា​មហា​សាម​គ្គី​ទូទាំង​ជន​ជា​តិ​" នៅ​មណ្ឌល​តាំង​ទី​លំ​នៅ​

ភាព​ពុះ​ពោរ​នៃ​សកម្ម​ភាព​ "ទិវា​មហា​សាម​គ្គី​ទូទាំង​ជន​ជា​តិ​" នៅ​មណ្ឌល​តាំង​ទី​លំ​នៅ​ 

ធ្វើសមទិន 04-11-2019

ថ្ងៃ​ទី​៣​០​ ខែ​តុលា​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​ប្រ​ជា​ជន​ និង​ក្រុម​ការ​ងារ​រណសិរ្ស​មណ្ឌល​២​ សង្កាត់​ត្រាណុក ខណ្ឌប៊ិ​ញធ្វី ក្រុង​កឹង​ធើ​ បាន​រៀប​ចំ​ "ទិវា​មហា​សាម​គ្គី​ទូទាំង​ជន​ជា​តិ​"

Tag: សម​មិត្ត​ ផាមវ៉ានហេវ អនុ​លេខា​ប្រ​ចាំ​ការ​នៃ​គណៈ​កម្មា​ធិ​ការ​បក្ស​ក្រុង