លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សម្ព័ន្ធ​ឧស្សា​ហកម្ម​ - ទូរ​គមនា​គមន៍​កង​ទ័ព​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

រួម​ដំណើរ​ជា​មួយ​សិស្ស​ក្រី​ក្រ

រួម​ដំណើរ​ជា​មួយ​សិស្ស​ក្រី​ក្រ 

ធ្វើសមទិន 17-01-2020

រយៈ​ពេល​កន្លង​ សម្ព័ន្ធ​ឧស្សា​ហកម្ម​-ទូរ​គមនា​គមន៍​កង​ទ័ព​ បាន​ឧបត្ថម្ភ​ទឹក​ប្រាក់​រាប់​ពាន់​លាន​ដុង​ដល់​សមាគម​ជំ​រុញ​ការ​សិក្សា​ខេត្ត​សុក​ត្រាំង​ ដើម្បី​ជូន​អា​ហា​រូប​ករណ៍​ដល់​សិស្ស​ក្រី​ក្រតំ​បន់​ឆ្ងាយ​ដាច់​ស្រ​យាល​។

Tag: សម្ព័ន្ធ​ឧស្សា​ហកម្ម​ - ទូរ​គមនា​គមន៍​កង​ទ័ព​