លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​ទិញ​បៀង"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

រីក​រាយ​រដូវ​វិស្សម​កាល​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិ​សោធន៍

រីក​រាយ​រដូវ​វិស្សម​កាល​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិ​សោធន៍ 

ធ្វើសមទិន 19-07-2016

សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​ទិញ​បៀង ខេត្ត​អាង​យ៉ាង សហ​ការ​ជា​មួយ​នឹង​ការិយា​ល័យ​អប់រំ និង​បណ្តុះ​បណ្តាល​ស្រុក​ទើប​រៀប​ចំ​កម្ម​វិធី "រីក​រាយ​រដូវ​វិស្សម​កាល​ឆ្លង​កាត់​បទ​ពិ​សោធន៍" លើក​ទី​១ ឆ្នាំ​២០១៦ ដល់​កុមារ​របស់ ស្រុក​ជា​មួយ​នឹង​សកម្ម​ភាព​ជាក់​ស្តែង​រីក​រាយ​រដូវ​វិស្សម​កាល​។

Tag: សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ស្រុក​ទិញ​បៀង