លទ្ធផលស្វែងរកសម្រាប "សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ភូមិ​នាល​កោះ​"

លទ្ធផលពី 1 - 10 ក្នុងចំណោម 1

“ខាប់​​អង្ករ​មេត្តា​ធម៌​”របស់​សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវ​​ជន​ភូមិ​នាល​​កោះ​

“ខាប់​​អង្ករ​មេត្តា​ធម៌​”របស់​សាខា​សម្ព័ន្ធ​យុវ​​ជន​ភូមិ​នាល​​កោះ​ 

ធ្វើសមទិន 13-08-2019

ដោយ​គោ​ល​បំ​​ណង​ចែក​រំ​​លែក​នូវ​ភាព​​លំ​បាក​នឹង​មនុស្ស​ចាស់​គ្មាន​ទី​ពឹង ឆ្នាំ​២​០​១​២​ សា​ខា​សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ភូមិ​នាល​កោះ​ ឃុំ​សុង ឡុក ស្រុក​ចូវ​ថាញ់ ខេត្ត​ត្រា​វិញ បង្កើត​ទម្រង់​”ខាប់​អង្ករ​មេត្តា​ធម៌​”។​

Tag: សម្ព័ន្ធ​យុវ​ជន​ភូមិ​នាល​កោះ​